Thông báo về việc tổ chức Lớp tập huấn về Phổ biến và giải đáp về Nghị định số 88/2023/NĐ-CP, Thông tư số 23/2023/TT-BYT, Thông tư số 08/2022/TT-BYT

Thông báo số 01/TB-TTĐT ngày 08/01/2024 về việc tổ chức Lớp tập huấn “Phổ biến quy định mới tại Nghị định số 88/2023/NĐ-CP ngày 11/12/2023 của Chính phủ (sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 54/2017/NĐ-CP và Nghị định số 155/2018/NĐ-CP) và quy định mới tại Thông tư số 23/2023/TT-BYT ngày 30/11/2023 của Bộ Y tế (sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 01/2018/TT-BYT); Giải đáp thắc mắc về Thông tư số 08/2022/TT-BYT ngày 05/9/2022 của Bộ Y tế quy định việc đăng ký thuốc, nguyên liệu làm thuốc”.

Chi tiết xem tại:

https://dav.gov.vn/thong-bao-to-chuc-lop-tap-huan-pho-bien-quy-dinh-moi-tai-nd-so-882023nd-cp-ngay-11122023-cua-cp-tt-so-232023tt-byt-ngay-30112023-cua-byt;-giai-dap-thac-mac-ve-tt-so-082022tt-byt-ngay-30112023-cua-byt-quy-dinh-viec-dang-ky-thuoc-nllt-n4235.html

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *