Quyết định số 1661/QĐ-TTg: Phê Duyệt Phương Án Cắt Giảm, Đơn Giản Hóa Quy Định Liên Quan Đến Hoạt Động Kinh Doanh Thuộc Phạm Vi Chức Năng Quản Lý Của Bộ Y Tế

Ngày 04/10/2021, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Quyết định số 1661/QĐ-TTg, về phương án cắt giảm và đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế. Quyết định này bao gồm tổng cộng 153 quy định về thủ tục hành chính và 14 quy định về điều kiện kinh doanh.

Theo đó, chính sách này thực hiện quan điểm nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp và người dân tham gia hoạt động kinh doanh. Mục tiêu là giảm thiểu thời gian và chi phí cho doanh nghiệp và người dân trong việc tuân thủ các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh. Đồng thời, chính phủ cũng hướng tới việc cắt giảm và đơn giản hóa các quy định không cần thiết, không hợp lý, không hợp pháp, cái mà thường tạo rào cản và gây khó khăn cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và người dân. Chính sách này được xem là một bước quan trọng nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả và đảm bảo mục tiêu quản lý nhà nước, đồng thời thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp.

Bạn đọc tải nội dung tại đây:

-Bản tiếng Việt:https://medgate.vn/wp-content/uploads/2023/12/1661_QD-TTg_490027-VietNam.pdf