Nghị định 07/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 98/2021/NĐ-CP về quản lý trang thiết bị y tế

Nghị định 07/2023/NĐ-CP được ban hành ngày 03/03/2023 bởi Chính phủ, là một bước quan trọng nhằm cải thiện và bổ sung một số điều trong Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021, nhằm tối ưu hóa quản lý trang thiết bị y tế tại Việt Nam. Các thay đổi này phản ánh cam kết của Chính phủ trong việc nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe và đáp ứng nhanh chóng với những thách thức và cơ hội mới trong lĩnh vực y tế.

Bạn đọc tải nội dung Nghị định 07/2023/NĐ-CP về máy tại đây:

Bản tiếng Việt: Nghi-dinh-07-2023-ND-CP-chinh-phu-TBYT(Vietnamese)

Bản tiếng Anh (English version): [English version] Decree-07-2023-ND-CP Medical Devices