Công văn 8329/BYT-HTTB – Kiểm tra, rà soát thủ tục công bố trang thiết bị y tế

Ngày 30 tháng 12 năm 2023, Bộ Y Tế ban hành Công văn số 8329/BYT-HTTB- kiểm tra, rà soát thủ tục công bố trang thiết bị y tế, gửi Sở Y Tế tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đề nghị Sở Y Tế khẩn trương thực hiện các nội dung sau:

– Thực hiện rà soát lại các hồ sơ công bố trang thiết bị y tế trên Hệ thống https://dmec.moh.gov.vn theo đúng quy định và các văn bản liên quan (lưu ý rà soát kết quả phân loại trang thiết bị y tế bảo đảm theo đúng quy định về phân loại trang thiết bị y tế);

– Kiểm tra về tính hợp pháp, chính xác của các giấy tờ, tài liệu đã nộp trong hồ sơ và bảo đảm các giấy tờ, tài liệu của hồ sơ luôn còn hiệu lực trong suốt quá trình thực hiện, đồng thời chịu trách nhiệm lưu giữ các giấy tờ, tài liệu trong hồ sơ đã nộp theo quy định 

Bạn đọc tải nội dung công văn ở đây:

– Bản tiếng Việt: https://medgate.vn/wp-content/uploads/2023/12/Cong-van-8329-TBYT.pdf

– Bản tiếng Anh:https://medgate.vn/wp-content/uploads/2023/12/EN_-Cong-van-8329-BYT-1.pdf