Công văn số 7165/BYT-TB-CT – V/v thực hiện nội dung Nghị Quyết số 131/NQ-CP ngày 06/12/2017 của Chính phủ.

Công văn số 7165/BYT-TB-CT: bao gồm các nội dung sau:

– Lùi thời gian có hiệu lực của số lưu hành đối với Trang thiết bị Y tế (TTBYT) loại B, C, D: Bộ Y tế và Chính phủ đã thống nhất quyết định lùi đến ngày 01/01/2019.

– Đối với TTBYT loại A, việc thực hiện vẫn tuân thủ theo quy định của Nghị định 36/2016/ND-CP.

– Đối với TTBYT sản xuất trong nước, quá trình thực hiện vẫn được áp dụng theo quy định tại Thông tư 07/2002/TT-BYT.

– Đối với TTBYT loại B, C, D:

    • TTBYT loại B, C, D không thuộc danh mục của Thông tư 30/2015/TT-BYT: Tuân thủ theo Công văn 3600/BYT-TB-CT.
    • TTBYT loại B, C, D thuộc danh mục của Thông tư 30/2015/TT-BYT: Tiếp tục tuân thủ theo quy định của Thông tư 30/2015/TT-BYT đến hết ngày 31/12/2018.

– Đối với việc đăng ký sinh phẩm chẩn đoán in-vitro, quá trình này vẫn được thực hiện theo quy định của Thông tư 44/2014 và Thông tư 47/2010/TT-BYT.

Bạn đọc tải nội dung tại đây:

-Bản tiếng Việt: https://medgate.vn/wp-content/uploads/2023/12/7165_BYT-TB-CT_370260-VietNam.pdf

-Bản tiếng anh: https://medgate.vn/wp-content/uploads/2023/12/EN_7165_BYT-TB-CT.pdf