Quyết định số 340/QĐ-QLD ngày 29/5/2024

Quyết định số 340/QĐ-QLD ngày 29/5/2024 của Cục Quản lý Dược về việc ban hành danh...

Quyết định số 331/QĐ-QLD ngày 27/5/2024

Quyết định số 331/QĐ-QLD ngày 27/5/2024 của Cục Quản lý Dược về việc ban hành Danh...

Báo cáo KQTT của các đơn vị báo cáo, cập nhật 16/5/2024

Tổng hợp báo cáo KQTT của các đơn vị báo cáo, cập nhật đến ngày...

Quyết định số 314/QĐ-QLD ngày 21/5/2024

Quyết định số 314/QĐ-QLD ngày 21/5/2024 của Cục Quản lý Dược về việc công bố Danh...

Quyết định số 313/QĐ-QLD ngày 21/5/2024

Quyết định số 313/QĐ-QLD ngày 21/5/2024 của Cục Quản lý Dược về việc công bố Danh...

Quyết định số 306/QĐ-QLD ngày 14/5/2024 của Cục Quản lý Dược

Quyết định số 306/QĐ-QLD ngày 14/5/2024 của Cục Quản lý Dược về việc công bố Danh...

1 Comments

Công bố bản dịch các Annex cập nhật hướng dẫn GMP-WHO

Công bố bản dịch các Annex cập nhật hướng dẫn ” Thực hành tốt sản...

Quyết định số 302/QĐ-QLD ngày 10/5/2024 của Cục Quản lý Dược

Quyết định số 302/QĐ-QLD ngày 10/5/2024 của Cục Quản lý Dược về việc công bố Danh...

Công văn số 1249/QLD-ĐK ngày 26/4/2024

Công văn số 1249/QLD-ĐK ngày 26/4/2024 của Cục Quản lý Dược về việc đính chính thông...

Quyết định số 279/QĐ-QLD ngày 26/4/2024

Quyết định số 279/QĐ-QLD ngày 26/4/2024 của Cục Quản lý Dược về việc sửa đổi thông...