Báo cáo KQTT của các đơn vị báo cáo, cập nhật 16/5/2024

Tổng hợp báo cáo KQTT của các đơn vị báo cáo, cập nhật đến ngày 16/5/2024

1. Tổng hợp BC KQTT của các đơn vị báo cáo từ ngày 02/4/2024 đến ngày 16/5/2024 thực hiện theo Thông tư số 15/2019/TT-BYT và Thông tư số 06/2023/TT-BYT ngày 12/3/2023 sửa đổi Thông tư số 15/2019/TT-BYT của Bộ Y tế

File đính kèm

2. Tổng hợp BC KQTT của các đơn vị báo cáo từ ngày 01/01/2024 đến ngày 16/5/2024 thực hiện theo Thông tư số 15/2019/TT-BYT và Thông tư số 06/2023/TT-BYT ngày 12/3/2023 sửa đổi Thông tư số 15/2019/TT-BYT của Bộ Y tế

File đính kèm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *